Gebruikerslogin

Nieuws actueel

vrijdag, 08 januari 2016 - 10:01

WerkSaam Zeeland is gestart als Poortwachterscentrum met het onderwerp 'Matching' als belangrijke doelstelling. Destijds is de ledendoelgroep 'door en voor bedrijven' bepaald en is besloten om commerciële HR-partijen niet te betrekken in het netwerk. De afgelopen jaren is WerkSaam Zeeland uitgegroeid tot  een regionaal netwerk waar voornamelijk kennisdelen en actief netwerken belangrijk zijn geworden. Immers als je je collega's kent door het netwerk is de stap naar vraag en aanbod van kennis en vacatures of kandidaten een stuk makkelijker.

donderdag, 21 mei 2015 - 21:05

Eerder tipten wij u, dat u als werkgever bepaalde door u gemaakte kosten (transitie- en inzetbaarheidskosten, waaronder scholingskosten) in mindering kunt brengen op de transitievergoeding. Uit het recent gepubliceerde ‘Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ volgt onder andere de eis dat een werknemer – vóórdat de kosten zijn gemaakt – schriftelijk moet hebben ingestemd met het in mindering brengen van deze kosten.

dinsdag, 14 april 2015 - 19:04

Vanaf 1 juli 2015 wordt de keten van arbeidsovereenkomsten pas verbroken als er meer dan zes (in plaats van drie) maanden tussen opeenvolgende contracten met een werknemer zit. U dient hier echter nu al rekening mee te houden als u voornemens bent op of na 1 juli 2015 vervolgcontracten te sluiten. Een tussenpoos van drie maanden plus een dag is vanaf heden niet meer voldoende, omdat de tussenpoos van zes maanden direct op 1 juli in werking treedt.

zondag, 29 maart 2015 - 19:03

Onder de WWZ kan een werknemer op twee manieren expliciet instemmen met ontslag: (1) door het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst dan wel (2) door schriftelijk in te stemmen met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer het voorgaande heeft gedaan, kan hij echter – zonder opgaaf van reden - binnen veertien dagen de vaststellingsovereenkomst ontbinden, dan wel de gegeven instemming schriftelijk herroepen. De wet bepaalt dat u uw werknemer schriftelijk moet informeren over de bedenktijd van twee weken. Laat u dit na, dan wordt de bedenktijd drie weken.

vrijdag, 06 maart 2015 - 22:03

Reorganiseren is op dit moment aan de orde van de dag. Dat is ook niet zo vreemd; veel ondernemers moeten na de crisis (verder) reorganiseren om de concurrentiepositie te verbeteren en hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Vanwege de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015, wordt een noodzakelijke reorganisatie veelal niet langer uitgesteld.

woensdag, 14 januari 2015 - 20:01

De Wet Werk en Zekerheid noemt acht redelijke gronden voor ontslag en schrijft daarbij dwingend de ontslagroute voor. Ontslag om bedrijfseconomische reden of ontslag na twee jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid moet vanaf 1 juli 2015 via UWV.

donderdag, 08 januari 2015 - 20:01

Ook een arbeidsongeschikte werknemer waarmee u een arbeidscontract voor bepaalde tijd hebt gesloten, dient u als werkgever te re-integreren. Anders loopt u het risico op een verhaalsanctie van het UWV.

maandag, 05 januari 2015 - 21:01

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet kan serieuze consequenties hebben voor u als werkgever. Indien u meer dan 25 werknemers in dienst hebt, dient u er namelijk voor te zorgen dat een bepaald – op dit moment nog onbekend - percentage van uw personeelsbestand bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking.

donderdag, 18 december 2014 - 19:12

Op 27 november jl. plaatsen wij een nieuwsbericht over het feit dat de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte kan worden beperkt. Een andere situatie doet zich voor wanneer een werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is. Alsdan geniet hij in beginsel niet langer vakantieverlof, maar ziekteverlof.

donderdag, 27 november 2014 - 20:11

Een zieke werknemer bouwt sinds de inwerkingtreding van de nieuwe vakantiewetgeving in 2012 gedurende de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Indien deze werknemer bij het einde van het dienstverband nog veel vakantiedagen heeft staan, moet u deze vakantiedagen uitbetalen. Dit kan behoorlijk oplopen. Nu geldt dat in de cao of arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat de vakantiedagen tijdens ziekte ten koste van de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden gebracht.

Pagina's

Website realisatie door SeeMeOnline