Gebruikerslogin

Wie zijn wij

De stichting Poortwachtercentrum WerkSaam Zeeland is opgericht op 19 januari 2011. Doel van de stichting: het vormen en faciliteren van een netwerk voor bedrijven en instellingen in de regio Zeeland. In dit netwerk kunnen door bedrijven en instellingen werknemers, kennis, ideeën en ervaringen worden uitgewisseld. Tevens kan de stichting een centrale rol vervullen in de communicatie van de netwerkpartners met de overheids-, uitkerings-, werkgevers-, werknemers- en onderwijsinstanties.

Bestuur

  • Voorzitter: Theo de Buck; hoofd Personeel & Organisatie van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
  • Secretaris: Joska Muller; personeelsadviseur bij Roem van Yerseke
  • Penningmeester: Johan Morcus; assurantieadviseur bij Witte-Boussen Assurantiën B.V.

Oprichtingsakte

De stichting Poortwachtercentrum WerkSaam Zeeland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51951592.

Aanleiding

In Nederland is er een structurele krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van demografische ontwikkelingen en onvoldoende aansluiting tussen arbeid en onderwijs. De huidige economische situatie doet hier niet aan af. Het is belangrijk om de potentiële beroepsbevolking blijvend te betrekken in het arbeidproces.

Sinds 1992 voert de Nederlandse overheid een consistent beleid om de arbeidsparticipatie te verhogen. Eén van de beleidsmaatregelen is de invoering van de wet WIA – wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen in 2006. Werken naar vermogen is het devies. Werknemers worden middels sterke financiële impulsen gestuurd om naar vermogen arbeid te verrichten. De werkgever wordt geacht de werknemer binnen maximaal 104 weken te begeleiden naar werk dat bij het vermogen van de werknemer past. Doet de werkgever dit niet dan is er een risico op forse (financiële) schade.
Krapte op de arbeidsmarkt enerzijds en verhogen van de arbeidsparticipatie anderzijds. Het verbinden van vraag en aanbod door werkgevers onderling lijkt een belangrijke bouwsteen voor de oplossing.
Grote kans dat dergelijke complexe, niet alledaagse personeelsaangelegenheden een extra takenpakket inhouden naast het gewone werk. Werkgevers kunnen op dit gebied veel van elkaar leren en in sommige gevallen is hierbij professionele hulp en ondersteuning gewenst.

 

 

 

Website realisatie door SeeMeOnline